Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Destination Imagination

Witryna internetowa mojej szkoły-  konkurs
PROJEKTY UNIJNE„SZKOŁA NA MEDAL”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

projekty unijne projekty unijne

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Zespół Szkół – Gimnazjum w Piskorowicach od września
2013 r. realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
w Rzeszowie – projekt pt. „SZKOŁA NA MEDAL”. Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Szkoła na medal” powstał jako odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne
i wychowawcze uczniów gimnazjum. Głównym celem jego realizacji jest wdrożenie w naszym gimnazjum kompleksowego i trwałego programu rozwojowego, przyczyniającego się do jakościowych zmian w jej funkcjonowaniu. Nauczyciele oraz dyrekcja placówki – przy wsparciu przedstawicieli stowarzyszenia CRAS – przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu dokonali rzetelnej analizy problemów instytucji. Dla każdego z nich ustalono adekwatne cele i rezultaty oraz zaplanowano zadania gwarantujące ich osiągnięcie. Wybrano takie działania, konsekwencja realizacji których będzie rozwój kluczowych kompetencji uczniów. Ponadto cały wdrażany program rozwoju szkoły wpisuje się w politykę edukacyjną państwa, województwa i gminy.

W ramach projektu wszyscy uczniowie Gimnazjum w Piskorowicach w roku szkolnym 2013/2014 będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach. Wśród zaplanowanych znajdują się zarówno zajęcia, których celem będzie wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów gimnazjum, jak i takie, które przede wszystkim mają służyć rozwojowi kluczowych kompetencji i talentów uczniów.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanowano realizację:
-zajęć wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w gimnazjum:
•z matematyki
•z j. polskiego
•z j. angielskiego
Ogółem zostanie zrealizowanych 120 godzin zajęć wyrównawczych dla min. 19 uczniów.

-zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania w ramach:
•koła j. angielskiego
•koła matematyczno-informatycznego
•zespołu wokalno-tanecznego
•koła biologiczno-chemiczne
•klubu młodego technika
•koła dziennikarskiego
•koła teatralnego
•koła młodego przedsiębiorcy
Ogółem zostanie zrealizowanych 400 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe dla min. 32 uczniów.

- zajęć specjalistycznych w postaci:
•doradztwa zawodowego
Ogółem na rzecz 35 uczniów II i III klasy piskorowickiego gimnazjum zostanie zrealizowanych 140 godzin doradztwa zawodowego.

Ponadto dzięki realizacji projektu szkoła zostanie doposażona w nowoczesne sprzęty wspierające proces edukacyjny, takie jak: tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, projektor, zestaw muzyczny, mikroskop szkolny. Poszczególne zajęcia będą miały atrakcyjną dla uczestników formę także dzięki wykorzystaniu do ich realizacji ciekawych pomocy dydaktycznych – programów dydaktycznych, gier, plansz, foliogramów. Na realizacji projektu skorzysta szkolna biblioteka, a uczestnicy poszczególnych zajęć wezmą udział w wizytach studyjnych do teatru, telewizji, filharmonii, muzeum itp. Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.07.2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W GMINIE LEŻAJSK

• INDYWIDUALIZACJA

LEŻAJSKIE KADRY OŚWIATOWE-DZIENNIK ELEKTRONICZNY

© Wszystkie prawa zastrzeżone