Wyróżnienie w VI Podkarpackim Konkursie: „Witryna Internetowa Mojej Szkoły”BIP
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Destination Imagination

Witryna internetowa mojej szkoły-  konkurs


ROK SZKOLNY 2012/2013


EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISKOROWICACH UWIEŃCZONA WYSOKIMI OCENAMI

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy szkoły w celu oceny, w jakim stopniu szkoła ta spełnia wymagania określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało 17 wymagań dotyczących najróżniejszych dziedzin pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę
z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Wymagania te grupują się w czerech obszarach:

  • efekty - rozumiane jako wszelkie pożądane rezultaty pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  • procesy - rozumiane jako system następujących po sobie działań, mających prowadzić do wytworzenia tych efektów;
  • środowisko - obejmujące wszelkie aspekty współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym, a zwłaszcza z rodzicami uczniów;
  • zarządzanie - rozumiane jako wszystkie procesy zarządcze i kierownicze, wspierające trzy powyższe obszary.
Każde z tych wymagań dana szkoła może spełnić na poziomie od E do A:
  • ocena E - oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
  • ocena D - to podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
  • ocena C - średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
  • ocena B - wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę,
  • ocena A - oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkół przedstawiane są w raportach dostępnych na platformie internetowej www.npseo.pl. W zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły” dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszyscy zainteresowani rzetelną oceną danej szkoły mogą zapoznać się z obiektywnym i szczegółowym opisem, czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia stawiane jej wymagania. W Zespole Szkół w Piskorowicach ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona odrębnie w szkole podstawowej i gimnazjum w kwietniu bieżącego roku przez dwuosobowy zespół wizytatorów Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. Dotyczyła ona oceny stopnia spełnienia wymagań
w obszarach efekty kształcenia i zarządzanie. Badania trwały dwa tygodnie i polegały na analizie dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet o pracy szkoły wśród uczniów oraz ich rodziców a także wśród wszystkich nauczycieli. Wizytatorzy przeprowadzili szczegółowe rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą oraz z dyrektorem szkoły. W ramach ewaluacji wizytatorzy obserwowali także sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli. Wizytatorzy dokonali także oceny stanu budynku szkoły, jego lokalizacji oraz wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne.

Kolejnym etapem ewaluacji była analiza zgromadzonych danych, której dokonywali wizytatorzy już poza szkołą w oparciu określone procedury i jednakowe w całym kraju kryteria, pozwalające na obiektywne ustalenie stopnia spełnienia przez szkołę poszczególnych wymagań. Efektem tej analizy jest raport z ewaluacji szkoły, który został zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i przekazany szkole oraz Wójtowi Gminy Leżajsk jako organowi prowadzącemu.

Podczas spotkania podsumowującego ewaluację wizytatorzy przekazali gronu pedagogicznemu
i dyrekcji wstępne wyniki i wnioski z przeprowadzonej w naszej szkole ewaluacji.

W obszarze „Efekty” ustalono następujące poziomy spełnienia wymagań:

Lp.WymaganiaSzkoła podstawowaGimnazjum
1 analizuje się wyniki sprawdzianupoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
2 uczniowie nabywają wiadomości i umiejętnościpoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
3 uczniowie są aktywnipoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
4 respektowane są normy społecznepoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI

W obszarze „Zarządzanie” ustalono następujące poziomy spełnienia wymagań:

Lp.WymaganiaSzkoła podstawowaGimnazjum
1 funkcjonuje współpraca w zespołachpoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
2 sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogicznypoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI
3 szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażeniepoziom B WYSOKIpoziom B WYSOKI

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół w Piskorowicach. Rodzicom, przedstawicielom środowiska lokalnego, przedstawicielom instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z raportem będącym rezultatem przeprowadzonej ewaluacji. Zostanie on zamieszczony przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na platformie internetowej
.


mgr Barbara Gajewska – dyrektor Zespołu Szkół w Piskorowicach


WYCIECZKA DO SANDOMIERZA

Dnia 21 czerwca 2013 roku odbyła się jednodniowa wycieczka pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego do Sandomierza. Podczas wycieczki dziećmi zajmowali się rodzice oraz opiekunowie szkolni: p. Zofia Paszko, p. Władysława Słowińska, p. Maria Czapla oraz ks. Andrzej Dec. Główną atrakcją wycieczki był rejs statkiem po Wiśle, zbrojownia, podziemne przejście oraz brama opatowska. Pomimo ogromnego upału i zmęczenia, wszyscy byli zadowoleni i pełni miłych wrażeń.

Zofia Paszko
» Fotoreportaż


PIKNIK RODZINNY PISKOROWICE 2013

Dzięki wspólnym działaniom udało się zorganizować w dniu 09 czerwca 2013 r. piękną imprezę plenerową pt. „ Rodzina-Zdrowie-Pasja”. W tym dniu połączone zostały obchody: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca. Piknik stał się okazją, by zobaczyć występy naszych „milusińskich” z najmłodszych klas przygotowane wraz z dziećmi przez nauczycieli, podziwiać ich prace artystyczne oraz mogliśmy bliżej zapoznać się z codzienną działalnością i pracą różnych służb. Dzięki zaproszonym służbom medycznym , można było zapoznać się
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przebadać sobie poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Strażacy z PSP z Leżajska zaprezentowali sprzęt gaśniczy. Przy okazji tej prezentacji sprawili wszystkim naszym dzieciom ogromną „frajdę” natryskując góry piany gaśniczej, w której dzieciaki „buszowały” jak w śnieżnej zaspie. Policjanci z KP w Leżajsku budzili respekt i onieśmielali radiowozem
i motocyklem policyjnym, ale tym większą ciekawością cieszyło się wyposażenie samochodu: radio policyjne, sygnały dźwiękowe i świetlne, a maluchy chętnie fotografowały się na motorze. Dzieci bawiły się na dmuchanej zjeżdżalni, piłce i trampolinie, które ufundował Wójtowi Gminy Leżajsk. Odbył się mecz piłki siatkowej między drużyną rodziców i uczniów. Zmęczeni zabawami, występami wszyscy mogli posilać się kiełbaskami z grilla przekazanymi przez Zakłady Mięsne „Smak Górno” i chlebem z piekarni „Rudnik”. Nie zabrakło też słodyczy, ciasta upiekli rodzice, a cukierki dzieci dostały od Prezesa PSS „Społem”. Przy okazji tej imprezy Szkolne Koło Wolontariatu i Rada Rodziców zbierała fundusze na nagrody dla utalentowanych uczniów naszej szkoły, które zostaną rozdane na zakończenie roku szkolnego. Dobre humory i ładna pogoda sprawiły, że Piknik był udany i stał się okazją do integracji naszej społeczności.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
Danuta Gąsior-Nowak
» Fotoreportaż


Szanowni Rodzice!

Jest nam ogromnie miło zakomunikować, że pozyskaliśmy fundusze unijne —projekt „SZKOŁA NA MEDAL” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 pod nazwą:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych.

Dyrektor ZSP mgr Barbara Gajewska

Szanowni Rodzice!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowoczesne narzędzie, którego jedną z wielu funkcji jest ułatwienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a rodzicami. Uczniowie Optivum NET (UONET)
to kompleksowy system wspomagający zarządzanie informacjami o uczniach, który umożliwi państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce waszego dziecka, a także stały kontakt z nauczycielami.

UONET pozwala na dostęp do konta dziecka przez całą dobę z każdego miejsca, z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.
Korzyści płynące z korzystania z systemu Uczniowie Optivum NET (UONET) to:
• możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem wagarowania,
• stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił,
• szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach

VULCAN-Co z e-dziennikiem

„ Leżajskie kadry oświatowe z elektronicznym dziennikiem”.

Dyrektor ZSP mgr Barbara GajewskaWYJAZD SZKOLNY KLASY III GIMNAZJUM

15 maja 2013r.

15 maja 2013 r. odbył się wyjazd klasy III gimnazjum zorganizowany przez p. A.Dec i ks. A.Deca. Pierwszym celem były zakłady chemiczne w Nowej Sarzynie. Tam zobaczyliśmy jak wygląda praca chemików i ich warunki. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali przyrządy laboratoryjne. Następnie udaliśmy się do zakładu stolarskiego ,,Brzost'' w Przychojcu. Tam natomiast kierownik zakładu pokazał nam szczegółowo proces tworzenie mebli i obróbki drewna. Na końcu pojechaliśmy do Lo im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, gdzie zostaliśmy oprowadzeni po całej szkole przez jej uczniów i nauczycieli oraz zapoznani z ich sposobem nauki. W każdej klasie czekała na nas prezentacja, reklamująca dany profil. Wielu uczniom spodobała się ta szkoła i najprawdopodobniej w przyszłym roku dołączą do jej grona.

Patrycja Kotlarz


TESTY

26 kwietnia 2013r.

EGZAMIN GIMNAZJALNY
W dniach 23-25 kwietnia została podsumowana nasza wiedza nabyta przez trzy lata nauki w gimnazjum. Egzamin składał się z trzech części. Pierwszego dnia odbyła się część humanistyczna, drugiego część matematyczno-przyrodnicza, a ostatniego dnia test ze znajomości języka nowożytnego. W naszej szkole wszyscy uczniowie zmierzyli się z językiem angielskim . Niektórym z nas towarzyszył lekki stres, ale mimo wszystko poradziliśmy sobie z każdym zadaniem. Cieszymy się, że już po wszystkim. Teraz tylko pozostało nam czekanie na wyniki. Mamy nadzieję, że egzamin poszedł nam dobrze i każdy dostanie się do wymarzonej szkoły.

TESTY PRÓBNE
Nie tylko trzecioklasiści przystąpili do egzaminów. Nasi młodsi koledzy i koleżanki z klasy II gimnazjum zmierzyli się z testami próbnymi. Odbyły się one 23 i 24 kwietnia i nie obejmowały języka nowożytnego. Nie były one dla nich decydujące ,stanowiły jednak rozgrzewkę przed sprawdzianami czekającymi ich za rok. Mamy jednak nadzieję, że napisali je jak najlepiej i będą zadowoleni ze swoich wyników.

» Fotoreportaż
Patrycja Kotlarz, Aldona Korchowiec


Zarządzenie Nr 1/2013
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 lutego 2013 r.

24 luty 2013r.

W sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych osiągnięć uczniów.


ZarządzenieSZKOLNY WYJAZD NA NARTY

24 luty 2013r.

Czas powspominać ferie. W pierwszym tygodniu uczniowie z naszej szkoły wyjechali na 3-dniową wycieczkę w góry pod opieką p.Agaty Kubat oraz p.Danuty i p.Krzysztofa Tarasek. Wszyscy zebrali się pod szkołą 11 lutego o godz. 6:30 i z niecierpliwością czekali na busa. W pierwszym dniu udali się na stok, wypożyczyli sprzęt i rozpoczęli naukę jazdy na nartach. Niektórym szło to lepiej innym gorzej, ale najważniejsze jest to,że każdemu sie podobało.

>>czytaj więcej


FERIE 2013

13 luty 2013r.

Dnia 13.02.2013r. w ramach ferii zimowych, uczniowie z naszej szkoły pojechali na lodowisko do Tryńczy. Opiekunami wyjazdu byli: p.Maria Czapla, p.Maria Ożga, p.Teresa Dziedzic-Kabdani oraz p.Tomasz Długoń. Wyjazd był udany. Mimo kilku upadków jazda na łyżwach wszystkim się podobała. Był to bardzo miło spędzony dzień.

» Fotoreportaż
Aldona Korchowiec


CYFRYZACJA - AKCJA INFORMACYJNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

5 luty 2013r.

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy objęto już niemal cały obszar Polski. Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie woj. podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r. Jako ostatni, w dniu 23 lipca 2013 r., zostanie wyłączony nadajnik w Leżajsku. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że niektóre osoby mogą mieć jednak kłopoty z przystosowaniem swojego telewizora do nowego sposobu nadawania telewizji naziemnej.

>>czytaj więcejDZIEŃ BABCI I DZIADKA

31 stycznia 2013r.

31 stycznia jak co roku, aby umilić czas naszym Babciom i Dziadkom zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z okazji ich święta. Na początku klasa lll gimnazjum pod okiem ks. Andrzeja Deca zaprezentowała jasełka. Następnie uczniowie klas 4-6 pod opieką p. Agaty Kubat, p. Urszuli Brzuszko oraz p. Grzegorza Lebody zaprezentowali wierszyki i zaśpiewali piosenki przygotowane przez p. Krzysztofa Taraska. Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie
i zaprosiła Babcie i Dziadków na poczęstunek.


» Fotoreportaż

Karolina Palikij, Patrycja KotlarzZABAWA CHOINKOWA

26 stycznia 2013r.

Dnia 26 stycznia 2013r.odbyła się w naszej szkole długo wyczekiwana zabawa choinkowa. Klasy młodsze 0-4 SP bawiły się w godzinach 1200 do 1700, natomiast klasy 5-6 SP oraz 1-3 GP w godzinach od 1700 do 2100. Zabawę umilała pięknie ubrana sala. W klasach na wszystkich czekały poczęstunki, przygotowane przez rodziców. Dyskoteka choinkowa była udana, z niecierpliwością czekamy na następną.

Aldona Korchowiec


KONKURS EKOLOGICZNY

23 stycznia 2013r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym, pt.: ,,Ekologia w obiektywie'', organizowanym przez spółkę ,,Stare Miasto- Park''. Celem konkursu było upowszechnienie wsród młodzieży postaw ekologicznych poprzez uświadamianie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Konkurs polegał na wykonaniu zdjęcia ukazującego piękno środowiska lub wpływu człowieka na jego degradację. Wyniki uczniów naszej szkoły:

I miejsce - Sara Półtorak
II miejsce - Adriana Nycz
III miejsce - Zuzanna Brzuska

» Gimnazjum

» Szkoła Podstawowa

Martyna Pracoń, Patrycja Kotlarz


JASEŁKA

20 grudnia 2012r.

Dnia 20 grudnia 2012r. odbyły się w naszej szkole bożonarodzeniowe jasełka. Zostały one przygotowane przez kl. III gimnazjum, pod opieką ks. Andrzeja Deca. Uczniowie w oryginalny i ciekawy sposób przygotowali inscenizację składającą się z IV aktów, która wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Udekorowana sala oraz trafnie dobrane stroje uświetniły uroczystość. Na koniec Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia i zachęciła do wspólnego kolędowania. Po przedstawieniu uczniowie wraz
z wychowawcami udali się do klas, aby podzielić się opłatkiem.

» Fotoreportaż


Martyna Pracoń, Patrycja KotlarzDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

26 listopada 2012r.

W poniedziałek, 26 listopada obchodziliśmy w oddziale przedszkolnym 0a DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, zorganizowany przez p. Małgorzatę Warcabę. Wszystkie dzieci przyniosły z domu swoje ulubione miśki. Malowały portret swojego ulubieńca i bawiły się w różne zabawy z misiem. Dzień minął bardzo miło i radośnie.

» FotoreportażWYCIECZKA DO RZESZOWA

21 listopada 2012r.

Dnia 21 listopada 2012r. klasy IV, V, VI pod opieką p.Agaty Kubat, p.Marii Czapli, p.Urszuli Brzuszko i p.Barbary Gajewskiej były na wycieczce
w Rzeszowie. O godzinie 7.45 wszyscy stali przed szkołą i czekali na autobus. Gdy dotarliśmy na miejsce czekała na nas ekipa z telewizji rzeszowskiej.

>>czytaj więcej
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2012r.

12 listopada 2012r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Przygotowali ją uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką p.Teresy Dziedzic- Kabdani. Gimnazjaliści odegrali scenkę z polskiej szkoły, w której zastanawiali się nad znaczeniem słowa ,,niepodległość''. Również podczas przedstawienia zostały przybliżone postacie: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i Wojciecha Korfantego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor, która przeczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy uczniowie mieli biało-czerwone kotyliony. Uroczystość była ciekawą lekcją historii.

Martyna Pracoń, Patrycja Kotlarz


WYJAZD DO ŁAŃCUTA

11 listopada 2012r.

Dnia 11 listopada 2012 roku został zorganizowany wyjazd szkolny do Łańcuta na Grand Prix w akrobatyce. 450 najlepszych akrobatów z 6 państw-Belgii, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Polski rowalizowało w tej widowiskowej i pięknej dyscyplinie sportu. Wśród zawodników, na ścieżce znalazła się była uczennica naszej szkoły-Joanna Czapla, która zajęła I miejsce. Tuż przed odjazdem do domu grupa miała okazję na zrobienie pamiątkowego zdjęcia z mistrzynią. Wszyscy życzą jej dalszych sukcesów w tej dyscyplinie.

Karolina Palikij
» Fotoreportaż


WYCIECZKA DO PRZEMYŚLA

18 października 2012

W dniu 12 października 2012 roku uczniowie klas IV i V pod opieką p.Agaty Kubat, p, Urszuli Brzuszko i p. Marii Czapla udali się na wycieczkę do Przemyśla. Główną atrakcją tej wycieczki była wizyta w jednostce wojskowej- w 5 batalionie strzelców podhalańskich im. Gen. Bryg. Andrzeja Galicy, która dowodził ppłk dypl. Zenon Brzuszko. Uczniowie wzięli udział w kilku konkursach i wielu z nich zdobyło czołowe miejsca a co za tym idzie, atrakcyjne nagrody. Nagrody wręczył dowódca 5 batalionu ppłk dypl. Zenon Brzuszko.

>>czytaj więcej


DZIEŃ NAUCZYCIELA

11 października 2012

Dnia 11.10.12r.odbył się w naszej szkole Dzień Nauczyciela. By umilić naszym pedagogom to święto przygotowaliśmy dla nich akademię w formie skeczu oraz różnorodne konkurencje, w których mogli porywalizować z drużyną uczniów z gimnazjum, a także pokazać swoje ukryte talenty. Nauczyciele okazali się tym razem lepsi w grach i zabawach. Dlatego otrzymali oni w nagrodę sok
z cytryny, po wypiciu którego mieli uśmiechnąć się do publiczności. Mimo że zwycięzca jest tylko jeden to wspólna rywalizacja sprawiła wszystkim obecnym wiele radości. Dzień był bardzo udany, mamy nadzieję, że w następnym roku będzie równie przyjemnie.

Aldona Korchowiec

» FotoreportażDzień Edukacji NarodowejW jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,
Dniu Nauczyciela, chcielibyśmy złożyć
najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

Uczniowie ZS w Piskorowicach

KATYŃ 2012

10 października 2012

10 października bieżącego roku w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską oraz rocznicę posadzenia dębu w Piskorowicach. Akademię przygotowali uczniowie klasy III gimnazjum pod czujnym okiem p. Marii Ożga. Na uroczystości pojawiła się najbliższa rodzina zamordowanego tam przez NKWD majora Macieja Rudnickiego. Następnie delegacja uczniów naszej szkoły z panią dyrektor i zaproszonymi gośćmi udała się pod dąb katyński, by zapalić znicz i złożyć kwiaty. Po powrocie delegacji odbyła się prezentacja dla klas gimnazjalnych przygotowana przez p. Annę Rudnicką.


» Fotoreportaż
Patrycja KotlarzPOMAGAMY BO CHCEMY

28 września 2012

Dnia 27 września 2012r. w Zespole Szkół w Piskorowicach odbyła się XIII Edycja Ekologicznego Biegu Patrolowego o Puchar Wójta Gminy Leżajsk pod hasłem ,,Pomagamy, bo chcemy". Celem imprezy było promowanie idei wolontariatu, wzmacnianie więzi międzyludzkich oraz uświadomienie dbałości o otaczający nas świat. W biegu udział wzięło 10 patroli: z Brzózy Królewskiej, Dębna, Giedlarowej, Piskorowic, Przemyśla, Starego Miasta i Wierzawic.

>>czytaj więcej

Martyna Pracoń

XIII EDYCJA BIEGU EKOLOGICZNEGO

12 września 2012

27 września (czwartek) odbędzie się XIII Edycja Biegu Ekologicznego o puchar Wójta Gminy Leżajsk. Pod hasłem ,,Pomagamy bo chcemy". Tegoroczna impreza promuje idee wolontariatu oraz bezinteresowną pomoc.


Regulamin Biegu Ekologicznego

Teresa Kabdani

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

12 września 2012

W dniu 12.09.2012r. odbyła się w naszej szkole pogadanka na temat:,,Bezpieczna droga do szkoły'',w której uczestniczyły klasy 0-3. Pogadankę przeprowadził asp.sztab. Stanisław Szpila. Następnie klasa 1 bała udział w praktycznych ćwiczeniach przechodzenia przez jezdnię, prowadzonych przez dwóch policjantów, panią dyrektor Barbarę Gajewską oraz wychowawczynię p.Zofię Paszko.» Fotoreportaż
Aldona Korchowiec

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

4 września 2012

3 września dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim zgromadzeni uczniowie naszej szkoły pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Jak co roku rozpoczął się on Mszą Swiętą, następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie pani Dyrektor bardzo serdecznie powitała przybyłych uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Poinformowała o zmianach zaistniałych podczas wakacji oraz podała uczniom nazwiska wychowawców.

>>czytaj więcej
© Wszystkie prawa zastrzeżone